PVC energetski vodovi

 • P
 • P/M
 • P/F
 • PP
 • P/L
 • PP/L
 • PP/J
 • PP/R

Gumeni vodovi

 • H05RR-F
 • H07RN-F
 • NSSHöu
 • H01N2-D

Signalni vodovi

 • YSLY
 • YSLCY

Silikonski vodovi

 • SiF
 • SiHF

Energetski kabeli

 • PP00
 • NYCY
 • NYBY
 • FG7OR
 • PP00-A
 • X00-A

Neizolirana užad

 • Bakreno uže

Telekomunikacijski kabeli i vodovi

 • YYSCH
 • J-Y(St)Y
 • TK 33 A
 • TK 33 U
 • TK 59

Vatrodojavni kabeli

 • JB-Y(st)Y

Kabeli za elektroniku

 • LiYCY
 • LiYCY-TP
 • JE-LiYCY
 • JE-Y(St)Y
 • Kabel za zvučnike

Koaksijalni kabeli

 • RG-koax
 • CATV

Kabeli za alarme

 • "AF" Type

Kompjutorski kabeli

 • Cat.5e
 • Cat.6
 • Cat.7